Wybierz miasto:

Wersja PL Wersja EN

Cracow International School – wielokulturowość w polskiej szkole

2019-04-25

Jednym z najważniejszych wyzwań polskiej szkoły jest organizowanie procesów dydaktyczno-wychowawczych w sposób sprzyjający nauce szacunku i tolerancji względem różnorodnych tradycji, kultur, ras czy religii. W dobie nasilonych procesów migracji jest to szczególnie istotne nie tylko dlatego, by skutecznie przeciwdziałać mowie nienawiści w przestrzeni publicznej, ale także ze względu na konieczność kształtowania dzieci i uczniów na świadomych obywateli współczesnego świata. Jedną ze szkół, w których zadania te są w pełni realizowane, jest Cracow International School.

 

Na styku wielu kultur

Cracow International School to przedszkole i szkoła podstawowa (a od września 2019 roku także dwujęzyczne liceum ogólnokształcące) o międzynarodowym charakterze. Szkolną społeczność tworzą uczniowie, nauczyciele i rodzice pochodzący z różnych krajów i kręgów kulturowych; dzieci na co dzień stykają się z różnymi tradycjami i językami. – Oprócz uczniów pochodzenia polskiego, mamy w naszej szkole i przedszkolu dzieci z całego świata, m.in. z Wietnamu, Indii, Kamerunu, Ukrainy czy Pakistanu. Na co dzień obserwujemy ich zgodną współpracę, zabawę i komunikację ponad różnicami. – relacjonuje wychowawca klasy 1.

 

 

Międzynarodowe środowisko szkolne sprzyja nauce współpracy i rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych. Językami instrukcji i nauczania w szkole są język polski oraz język angielski. W języku polskim prowadzona jest część zajęć programowych w przedszkolu, a w szkole podstawowej edukacja polonistyczna, elementy historii i geografii Polski. Pozostałe przedmioty w Cracow International School nauczane są w języku angielskim – w tym m.in. międzynarodowy program nauczania Cambridge Primary opracowany przez specjalistów z Cambridge Assessment International Education (CAIE - instytucji edukacyjnej działającej w strukturach Uniwersytetu Cambridge). Program Cambridge Primary - w połączeniu z polską podstawą programową - rozwija nie tylko umiejętności uczniów, ale także ich wiedzę z zakresu języka angielskiego, matematyki i nauk przyrodniczych (science). Również w języku angielskim prowadzone są zajęcia dodatkowe oraz świetlicowe.

 

Co z uczniami, którzy trafiają do szkoły bez znajomości języka polskiego i angielskiego? – Uczniowie niezwykle szybko uczą się komunikacji w obu językach, już po kilku dniach pobytu w szkole zaczynają rozumieć polecenia i podstawowe zwroty, a po dwóch-trzech miesiącach są w stanie w pełni rozmawiać z innymi uczniami oraz nauczycielami. Jest to możliwe między innymi dzięki immersji językowej, czyli całkowitemu zanurzeniu w języku. – dodają nauczyciele.

 

 

Doświadczona kadra pedagogiczna Cracow International School czuwa jednak także nad wspieraniem podtrzymywania tożsamości narodowej uczniów oraz ich więzi z rodzimą kulturą i językiem. Organizowane są wydarzenia związane z różnymi tradycjami – w kalendarzu roku szkolnego na stałe wpisane są takie uroczystości, jak Dzień Polski (Święto Niepodległości), warsztaty bożonarodzeniowe, ale także hinduskie święto Diwali, anglosaskie Halloween czy Dzień Różnorodności Kulturowej (obchodzony również jako Dzień Języków). W międzynarodowym środowisku szkoły i przedszkola dzieci nie tylko poznają różne tradycje, języki i kultury, ale przede wszystkim uczą się wzajemnego szacunku. Rozmawiają, dzielą się doświadczeniem, współdziałają w przedsięwzięciach naukowych, wspólnie rozwiązują problemy.

 

Globalne perspektywy i… filozofia

W ramach zajęć edukacyjnych uczniowie szkoły Cracow International School realizują - prowadzone przez native speakera – zajęcia Cambridge Global Perspectives. Korzystając z metod warsztatowych i projektowych, uczniowie pochodzący z różnych krajów współpracują ze sobą w rozwiązywaniu problemów globalnych związanych m.in. z ekologią, ekonomią, trybem życia, religiami i kulturami. Lepszemu zrozumieniu drugiego człowieka – bez względu na różnice etniczne czy językowe – służą także zajęcia edukacyjne z filozofii, w których uczestniczą wszyscy uczniowie szkoły podstawowej.

 

Wielokulturowe podręczniki i międzynarodowa matura

O wielokulturowym charakterze szkoły Cracow International School świadczą także materiały edukacyjne i książki, z których korzystają uczniowie. Na kolejnych stronach podręczników przedmiotowych Cambridge pojawiają się ilustracje przedstawiające dzieci z różnych stron świata, a teksty literackie czy zadania tekstowe uwzględniają opowieści, legendy i bajki wielu kultur. W liceum ogólnokształcącym uczniowie będą mieć możliwość zdania międzynarodowej matury, której wyniki pozwalają na podejmowanie studiów na uczelniach i w szkołach wyższych na całym świecie.

 

Cracow International School – będąc szkołą, w której w pełni realizowana jest polska podstawa programowa – jest równocześnie członkiem międzynarodowej społeczności tworzonej przez szkoły na całym świecie posiadające akredytację Cambridge. CIS jest zatem jedną z niewielu szkół w Polsce, która - poza realizacją wszystkich najważniejszych zadań dydaktycznych – skutecznie realizuje misję edukacji międzykulturowej i kształtowania w uczniach postawy otwartości oraz szacunku względem innych.

 

 

https://www.cischool.edu.pl/

 

 

Cracow Internationl School - multiculturality in a Polish school

 

One of the major challenges of a Polish school is to organise didactic and educational processes in a way which promotes learning to respect different  traditions, culures, or beliefs. In the era of intensified migration processes it is particularly important, not only in order to successfully prevent hate speech in the public space, but also in order to shape children and students to be aware citizens of the contemporary world. One of schools where these tasks are fully fulfilled is Cracow International School.

 

Where various cultures meet

Cracow International School is an international kindergarten and a primary school (and, starting from September 2019, a bilingual high school, too). The school community includes students, teachers and parents, coming from various countries and cultural backgrounds, therefore children face different traditions and languages on daily basis. - Except for students from Poland, there are children from all over the world at our school and kindergarten, including those from Vietnam, India, Cameroon, Ukraine, or Pakistan. Everyday we watch their cooperation, communication, and the fun they have together, regardless from how they differ from each other. - says grade 1 class teacher.

 

International school environment comprises to learning how to cooperate and communicate. The languages of instruction at the school are Polish and English. Polish is used during a part of programme classes in the kindergarten, while at primary school Polish instruction is present during Polish language classes, elements of History and Geography of Poland. All other subjects at Cracow International School are taught in English, including international curriculum of Cambridge Primary, designed by specialists from Cambridge Assessment International Education (CAIE - an educational institution operating within Cambridge University Cambridge Primary, blended with Polish national Curriculum, develops not only students' skills, but also their knowledge in the areas of English, Maths, and Science.  Aftercare and extracurricular activities are also conducted in English.

 

What about the students who join the school not knowing any Polish or English? - Students learn to communicate in both languages incredibly fast. It is only a matter of a few days before they start to understand basic instructions and phrases, and after two up to three months they can fully communicate with other students and teachers. This is possible thanks to language immersion they experience. - teachers add.

 

Experienced teachers from Cracow International School make sure students' national identity is maintained, as well as their connection to their native culture and language. Different events are organised, each of them connected to various traditions. Such events as Polish Day, Christmas workshops, Indian Divali, British Halloween, or Culture Day are a permanent item in the school events calendar. The international environment of the school and the kindergarten allows students not only to meet different traditions, languages, and cultures, but also to learn how to respect each other. They talk, they share their experience, they cooperate in academic initiatives, and they solve problems together.

 

Global Perspectives and... Philosophy

Within educational classes, Cracow International School students follow Cambridge Global Perspectives Programme, conducted by a native speaker. With the use of workshops and project-based learning, students coming from different countries cooperate in solving global problems connected to ecology, economy, lifestyles, religions, and cultures. Regardless from ethnical or language differences, all students participate in Philosophy classes which help them understand the others better.

 

Intercultural school books and international final examinations

The multicultural character of the school is also reflected in the school books and learnign aids the students use. On the pages of Cambridge subject books, illustrations of children from all over the world can be found, while literary texts include stories, legends, and fairy tales of many cultures. In the bilingual high school, students will have the opportunity to pass international final exams, which will allow them to take up education at universities all over the world.

 

Cracow International School is not only a school which fully follows Polish national curriculum, but it is also a member of an international community of schools from all over the world accredited by Cambridge. Thus, the CIS is one of the few schools in Poland, which, in addition to fulfilling all the basic educational tasks, successfully fulfils the mission of intercultural education and the formation of pupils ' attitude of openness and respect for others.

 

https://www.cischool.edu.pl/

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz PDF „Miejsca przyjazne dzieciom i rodzicom”.

Zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz PDF „Miejsca przyjazne dzieciom i rodzicom”.

Rodzicu!

x

Dodaj miejsce przyjazne Dzieciom do BabyGo


BabyGo.pl

Dziękujemy!
Podaj nam swój e-mail, a otrzymasz PDF "Miejsca Przyjazne Dziecom":

Rodzicu!

x

Podaj nam swój e-mail, a otrzymasz PDF "Miejsca Przyjazne Dziecom":


BabyGo.pl